تکرار برنامه ها (روز)بازگشتنظر خود را درباره این ویدئو بیان کنید