کلیپ ابوالفضل در روز عاشورابازگشتنظر خود را درباره این ویدئو بیان کنید