نمایش مش نوروز و غضنفربازگشتنظر خود را درباره این ویدئو بیان کنید